ประสบปัญหา พืชเป็นโรค ผลผลิตตกตำ โทรปรึกษา 0934468440