สินค้า
Side Page
Side Menu
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 11 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
268 คน
730 คน
13072 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20
My marquee text
    เกียวกับเรา 
     วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
       
  การทำธุรกิจในทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้กันอย่างมากมาย เพื่อเป็นการ ช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน
         ลดเวลาในการผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของภาคธุรกิจ วันนี้ หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ ได้นำนวัตกรรมการเพิ่ม ผลผลิตด้าน
         การเกษตรเข้ามา จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงในระยะแรก อาจจะต้องใช้เวลา
         ทำความเข้า ใจกับเกษตรกรพอสมควร แต่ท้ายสุดแล้วเกษตรกรก็ต้องหันมาใช้สินค้านวัตกรรมนั้นๆ ที่มิอาจปฏิเสธได้ วันนี้ผมพร้อม
         ที่จะนำสินค้าดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ใด้รู้จัก ช่วยให้พื่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเกียวกับการทำการเกษตร
          และมีรายได้เพิ่มขึ้น
                                                       จาก.ประเสริฐ คงชำนาญ ประธานผู้บริหาร
 

             หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ
        ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
          คือผู้จัดจำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
                ของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนรามไปถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าของเราผ่าน
                การทดลอง คัดเลือกวัตถุดิบ คุณภาพสูง ทั้งนำเข้าและสกัดจากธรรมชาติ เช่นสกัดจากพืชสมุนไพร สัตวน้ำโดย
                อาศัยหลักการเกื้อกูลกันของธรรมชาติ สูธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปเผยแพรให้เกษตรกรได้ใช้
                ช่วยฟื้นฟู่สภาพแวดล้อมให้กลับ มาสภาพเดิม  ซึ้งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                            นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอาหารพืชอินทรีย์ชีวภาพและหัวเชื้อ จุลินทรีย์
                เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกร สามารถนำสารอินทรีย์ชีวภาพและจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
                ต่างๆแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนใน การผลิต และยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

                               นโยบายด้านสังคม สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่ทำให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
                  เช่นจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการของหน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
                  เล็งเห็นถึง ความสำคัญและสนับสนุนให้ได้ใช้ประโยชน์  จากจุลินทรีย์ทดแทนสารเคมีอย่างจริงจัง
  
                      สินค้า เรามีนักวิทยาศาสตร์ คณะครูอาจารย์นักวิชาการรวมคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ เรามีโรงงานผลิต
                   และ โรงงานสกัดสารของเราเอง เรามีแปลงทดลองใช้สินค้า ก่อนออกจำหน่ายและ เรานำเข้าวัตถุดิบเอง
                  รับประกันสินค้าใช้แล้วไม่เห็นผลยินดีคือเงิน
 
                 


Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Bottom Post
  • simple simple simple simple simple simple simple simple
  • simple simple simple simple
  • simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple
Copyright (c) 2006 by Your Name