Slogan Here

Title Post.....
My marquee text
***** ไม่ควรใส่รูปภาพกว้าง เกิน 650 px *****


    เกียวกับเรา 
     วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
       
  การทำธุรกิจในทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้กันอย่างมากมาย เพื่อเป็นการ ช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน
         ลดเวลาในการผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของภาคธุรกิจ วันนี้ หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ ได้นำนวัตกรรมการเพิ่ม ผลผลิตด้าน
         การเกษตรเข้ามา จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงในระยะแรก อาจจะต้องใช้เวลา
         ทำความเข้า ใจกับเกษตรกรพอสมควร แต่ท้ายสุดแล้วเกษตรกรก็ต้องหันมาใช้สินค้านวัตกรรมนั้นๆ ที่มิอาจปฏิเสธได้ วันนี้ผมพร้อม
         ที่จะนำสินค้าดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วประเทศ ใด้รู้จัก ช่วยให้พื่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเกียวกับการทำการเกษตร
          และมีรายได้เพิ่มขึ้น
                                                       จาก.ประเสริฐ คงชำนาญ ประธานผู้บริหาร
 

             หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ
        ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
          คือผู้จัดจำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร เพื่อตอบสนอง ความต้องการ
                ของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนรามไปถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าของเราผ่าน
                การทดลอง คัดเลือกวัตถุดิบ คุณภาพสูง ทั้งนำเข้าและสกัดจากธรรมชาติ เช่นสกัดจากพืชสมุนไพร สัตวน้ำโดย
                อาศัยหลักการเกื้อกูลกันของธรรมชาติ สูธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปเผยแพรให้เกษตรกรได้ใช้
                ช่วยฟื้นฟู่สภาพแวดล้อมให้กลับ มาสภาพเดิม  ซึ้งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                            นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอาหารพืชอินทรีย์ชีวภาพและหัวเชื้อ จุลินทรีย์
                เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกร สามารถนำสารอินทรีย์ชีวภาพและจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
                ต่างๆแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนใน การผลิต และยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

                               นโยบายด้านสังคม สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่ทำให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
                  เช่นจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการของหน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
                  เล็งเห็นถึง ความสำคัญและสนับสนุนให้ได้ใช้ประโยชน์  จากจุลินทรีย์ทดแทนสารเคมีอย่างจริงจัง
  
                      สินค้า เรามีนักวิทยาศาสตร์ คณะครูอาจารย์นักวิชาการรวมคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ เรามีโรงงานผลิต
                   และ โรงงานสกัดสารของเราเอง เรามีแปลงทดลองใช้สินค้า ก่อนออกจำหน่ายและ เรานำเข้าวัตถุดิบเอง
                  รับประกันสินค้าใช้แล้วไม่เห็นผลยินดีคือเงิน
 
                 


AAA
BBB
CCC

Search


Side Menu

 
Username

Password


forget password
Member Registration

Side Page
 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
106 คน
9641 คน
12244 คน
เริ่มเมื่อ 2016-09-20

Side Page

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by: Miziology