ประสบปัญหา พืชเป็นโรค ผลผลิตตกตำ โทรปรึกษา   0934468440

 
  เกียวกับเรา 
     วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
   
  การทำธุรกิจในทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้กันอย่างมากมาย
       เพื่อเป็นการ ช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน  ลดเวลาในการผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของ
       ภาคธุรกิจ วันนี้ หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ ได้นำนวัตกรรมการเพิ่ม ผลผลิตด้าน การเกษตรเข้ามา
       จำหน่าย เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงในระยะแรก
       อาจจะต้องใช้เวลา ทำความเข้า ใจกับเกษตรกรพอสมควร แต่ท้ายสุดแล้วเกษตรกรก็ต้องหันมาใช้
       สินค้านวัตกรรมนั้นๆ ที่มิอาจปฏิเสธได้ วันนี้ผมพร้อม ที่จะนำสินค้าดีๆเหล่านี้ไปเผยแพร่ให้
       เกษตรกรทั่วประเทศ ใด้รู้จัก ช่วยให้พื่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเกียวกับการทำการเกษตร และ
        มีรายได้เพิ่มขึ้น
                   จาก.ประเสริฐ คงชำนาญ ประธานผู้บริหาร
 

      หจก.เจเอสเจริญประเสริฐ
        ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
         จังหวัดศรีสะเกษ 33140
      ◊ คือผู้จัดจำหน่าย สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ราคายุติธรรม
        ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร เพื่อตอบสนอง ความต้องการ  
         ของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนรามไปถึงกลุ่ม
         ลูกค้าที่สนใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าของเราผ่าน
         การทดลอง คัดเลือกวัตถุดิบ คุณภาพสูง ทั้งนำเข้าและสกัดจาก
         ธรรมชาติ เช่นสกัดจากพืชสมุนไพร สัตวน้ำโดยอาศัยหลักการ
         เกื้อกูลกันของธรรมชาติ สูธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
         เพื่อนำไปเผยแพรให้เกษตรกรได้ใช้ ช่วยฟื้นฟู่สภาพแวดล้อม
         ให้กลับ มาสภาพเดิม  ซึ้งจะส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็น
          อยู่ที่ดีขึ้น

      นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอาหารพืช
   อินทรีย์ชีวภาพและหัวเชื้อ จุลินทรี เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้
   เกษตรกร สามารถนำสารอินทรีย์ชีวภาพและจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
   ในด้านต่างๆแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนใน การผลิต และ
    ยังปลอดภัยจากการใช้สารเคมี

     นโยบายด้านสังคม สนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่ทำให้เกษตรกร
  ไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  เช่นจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ตาม
  โครงการของหน่วยงานรัฐ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เล็งเห็นถึง
   ความสำคัญและสนับสนุนให้ได้ใช้ประโยชน์  จากจุลินทรีย์ทดแทน
   สารเคมีอย่างจริงจัง
  
    สินค้า เรามีนักวิทยาศาสตร์ คณะครูอาจารย์นักวิชาการรวมคิดค้นงาน
 วิจัยใหม่ๆ เรามีโรงงานผลิต และ โรงงานสกัดสารของเราเอง เรามี
  แปลง ทดลองใช้สินค้า ก่อนออกจำหน่ายและ เรานำเข้าวัตถุดิบเอง       
  รับประกันสินค้าใช้แล้วไม่เห็นผลยินดีคือเงิน
 
                 

                                                  ประสบปัญหา พืชเป็นโรค ผลผลิตตกตำ โทรปรึกษา 0934468440